2007-2009 EUbuild

 

AB Mevzuatı Çerçevesinde

Yapılarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı ve

Hukuki Düzenlemeler ile İlgili Sektörlerarası İşbirliği Projesi

 

PROJE KONSEPTİ

İnşaat ve inşaat malzemeleri endüstrisi, AB içinde istihdam açısından en büyük sektördür. AB içinde toplam enerji talebinin yaklaşık %40’ı binalarda kullanılmaktadır.

Bu bağlamda, AB içinde binaların enerji performansının geliştirilmesinin maliyet düşürücü yöntemlerle teşvik edilmesi gerekmektedir.

Hükümetlerin yaratıcı enerji verimliliği finansman yöntemleri geliştirmek gibi önemli bir rolleri vardır ve özel sektörün katılımını kolaylaştırma ve sürdürülebilir değişim için enerji verimliliği finans pazarı düzenleme politikalarına odaklanmalılardır.

Dağınık teşvikler, net sorumluluk alanlarının eksikliği, enerji konularına yeterli önceliğin verilmemesi, henüz olgunlaşmamış enerji verimliliği pazarları, yüksek işlem maliyetleri ve finans sektöründeki bilgi akışı eksiklikleri yüzünden enerji verimliliği finansmanı ile ilgili pazar ihtiyaçları henüz sağlanamamıştır. Bu engelleri aşmak ve yatırımları arttırmak konusunda, kamu-özel sektör ortaklıkları, imtiyazlı krediler, ihtiyari ortaklık ve risk paylaşımı enstrümanları gibi yeni enerji verimliliği politikalarının yardımı olacaktır.

Proje ortağı ülkeler, (Arnavutluk, Belçika, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye) enerji verimliliği finansmanı ile ilgili farklı uygulama ve hukuki gerekliklere sahiptirler. Hukuki düzenleme eksiklerinin yanı sıra finansal bariyerlerin varlığı ve bundan da öte gizli maliyet korkusu yatırımcıları, enerji verimliliğini finanse etmekten alıkoymaktadır. Bu finansal bariyerleri yok etmek için spesifik uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Hükümetler, mali teşvikler, bilinçlendirme kampanyaları ve sübvansiyon programları uygulamaya çalışmalarına rağmen bankalar gibi özel sektör üyeleri, imtiyazlı krediler gibi diğer finansal teşvikleri müşterilerine sunmayarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmemişlerdir.

2020 yılında Avrupa Enerji Politikası hedefleri, sera gazlarında %20 azalma, enerji verimliliği uygulamaları ile birincil enerji tüketiminde %20 tasarruf ve toplam enerji harcamaları içinde yenilenebilir enerji oranının %20 olmasıdır. Bu hedeflere ulaşmak için, çeşitli Avrupa ülkelerindeki en iyi finansal ve hukuksal uygulamaların paylaşılması ve enerji verimliliği finansmanı için ortak bir model oluşturulması çok önemlidir.

Bu proje ile Türkiye İMSAD liderliğinde 9 ülke ve 49 adet ortak ve iştirakçiyle, önemli bir sektörler arası işbirliği örneği gösterilerek, Binalarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı ile ilgili bizi çözüme götürecek adımların ilki atılmıştır.

PROJE HEDEFLERİ

Genel Hedef

Türkiye ve ortak ülkelerde, inşaat ve yapı alanında, enerji verimliliğinin geliştirilmesi konusunda finansman araçlarının ve mekanizmalarının geliştirilmesine katkı sağlamak.

Özel Hedefler

1. Proje ortaklarının ülkelerinde ve AB’de enerji verimliliği ile ilgili düzenlemeleri ve ülkelerin kendi teşvikleri ve finansmanları hakkında bir bilgi kaynağı (veritabanı /dokuman) oluşturmak ve ortaklar arası düzenli bilgi paylaşımı ve aktarımı sağlamak

2. Kamu kuruluşları, özel sektör ve STK’lar arasında finansman araçlarının geliştirilmesi konusunda eşgüdüm ve düzenli bilgi akışı sağlamak

3. Proje ortağı ülkelere, AB Komisyonu’na ve kamu kurumlarına yönelik tavsiyeler geliştirmek, stratejik birlikler ve eylem planları oluşturulmasına katkıda bulunmak

AKTİVİTELER

1. Proje ortaklarının ülkelerinde ve AB’de enerji verimliliği ile ilgili düzenlemelerin ve ülkelerin kendi teşviklerinin araştırılması

2. Dünyada, AB ve proje ortağı ülkelerde enerji verimliliği finansmanı konusunda iyi örneklerin araştırılması ve bir rehber hazırlanması

3. İyi uygulamalar konusunda ortaklar arası bilgi paylaşımı sağlamak amacıyla konferans ve çalıştaylar düzenlenmesi

4. Ülkeler arası çalışma ziyaretleri yapılması

5. Kamu kuruluşları, özel sektör ve STK’lar arasında finansman araçlarının geliştirilmesi konusunda eşgüdüm ve düzenli bilgi akışı sağlanması

6. Proje ortağı ülkeler ve AB Komisyonu’na ve kamu kurumlarına konferans ve çalıştay sonuçlarına göre tavsiyeler yapılması

7. Enerji verimliliği konusunda stratejik birlikler

PROJE ORTAKLARI

Arnavutluk

Bosna Hersek

Karadağ

Cepmc