EUbuild EE 2010-2012

 

 

AB Mevzuatı Çerçevesinde
Yapılarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı ve Hukuki Düzenlemeler İle İlgili
Sektörlerarası İşbirliği Projesi

PROJE KONSEPTİ

İnşaat ve inşaat malzemeleri endüstrisi, AB içinde istihdam açısından en büyük sektördür. AB içinde toplam enerji talebinin yaklaşık %40’ı binalarda kullanılmaktadır. Bu bağlamda, AB içinde binaların enerji performansının geliştirilmesinin maliyet düşürücü yöntemlerle teşvik edilmesi gerekmektedir.

Hükümetlerin yaratıcı enerji verimliliği finansman yöntemleri geliştirmek gibi önemli bir rolleri vardır ve özel sektörün katılımını kolaylaştırma ve sürdürülebilir değişim için enerji verimliliği finans pazarı düzenleme politikalarına odaklanmalılardır.

Dağınık teşvikler, net sorumluluk alanlarının eksikliği,  enerji konularına yeterli önceliğin verilmemesi, henüz olgunlaşmamış enerji verimliliği pazarları, yüksek işlem maliyetleri ve finans sektöründeki bilgi akışı eksiklikleri yüzünden enerji verimliliği finansmanı ile ilgili pazar ihtiyaçları henüz sağlanamamıştır.  Bu engelleri aşmak ve yatırımları arttırmak konusunda, kamu-özel sektör ortaklıkları, imtiyazlı krediler, ihtiyari ortaklık ve risk paylaşımı enstrümanları gibi yeni enerji verimliliği politikalarının yardımı olacaktır.

Proje ortağı ülkeler, (Arnavutluk, Belçika, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye) enerji verimliliği finansmanı ile ilgili farklı uygulama ve hukuki gerekliklere sahiptirler.  Hukuki düzenleme eksiklerinin yanı sıra finansal bariyerlerin varlığı ve bundan da öte gizli maliyet korkusu yatırımcıları, enerji verimliliğini finanse etmekten alıkoymaktadır. Bu finansal bariyerleri yok etmek için spesifik uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Hükümetler, mali teşvikler, bilinçlendirme kampanyaları ve sübvansiyon programları uygulamaya çalışmalarına rağmen bankalar gibi özel sektör üyeleri, imtiyazlı krediler gibi diğer finansal teşvikleri müşterilerine sunmayarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmemişlerdir.

2020 yılında Avrupa Enerji Politikası hedefleri, sera gazlarında %20 azalma, enerji verimliliği uygulamaları ile birincil enerji tüketiminde %20 tasarruf ve toplam enerji harcamaları içinde yenilenebilir enerji oranının %20 olmasıdır. Bu hedeflere ulaşmak için, çeşitli Avrupa ülkelerindeki en iyi finansal ve hukuksal uygulamaların paylaşılması ve enerji verimliliği finansmanı için ortak bir model oluşturulması çok önemlidir.

Bu proje ile Türkiye İMSAD liderliğinde 9 ülke ve 49 adet ortak ve iştirakçiyle, önemli bir sektörler arası işbirliği örneği gösterilerek, Binalarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı ile ilgili bizi çözüme götürecek adımların ilki atılmıştır.

PROJE HEDEFLERİ

Genel Hedef

Türkiye ve ortak ülkelerde, inşaat ve yapı alanında, enerji verimliliğinin geliştirilmesi konusunda finansman araçlarının ve mekanizmalarının geliştirilmesine katkı sağlamak.

Özel Hedefler

1. Proje ortaklarının ülkelerinde ve AB’de enerji verimliliği ile ilgili düzenlemeleri ve ülkelerin kendi teşvikleri ve finansmanları hakkında bir bilgi kaynağı (veritabanı /dokuman) oluşturmak ve ortaklar arası düzenli bilgi paylaşımı ve aktarımı sağlamak

2. Kamu kuruluşları, özel sektör ve STK’lar arasında finansman araçlarının geliştirilmesi konusunda eşgüdüm ve düzenli bilgi akışı sağlamak

3. Proje ortağı ülkelere, AB Komisyonu’na ve kamu kurumlarına yönelik tavsiyeler geliştirmek, stratejik birlikler ve eylem planları oluşturulmasına katkıda bulunmak

AKTİVİTELER

1. Proje ortaklarının ülkelerinde ve AB’de enerji verimliliği ile ilgili düzenlemelerin ve ülkelerin kendi teşviklerinin araştırılması

2. Dünyada, AB ve proje ortağı ülkelerde enerji verimliliği finansmanı konusunda iyi örneklerin araştırılması ve bir rehber hazırlanması

3. İyi uygulamalar konusunda ortaklar arası bilgi paylaşımı sağlamak amacıyla konferans ve çalıştaylar düzenlenmesi

4. Ülkeler arası çalışma ziyaretleri yapılması

5. Kamu kuruluşları, özel sektör ve STK’lar arasında finansman araçlarının geliştirilmesi konusunda eşgüdüm ve düzenli bilgi akışı sağlanması

6. Proje ortağı ülkeler ve AB Komisyonu’na ve kamu kurumlarına konferans ve çalıştay sonuçlarına göre tavsiyeler yapılması

7. Enerji verimliliği konusunda stratejik birlikler ve eylem planları oluşturulmasına katkıda bulunulması

PROJE İŞTİRAKÇİLERİ

KAMU:

Arnavutluk Ekonomi Ticaret ve Enerji Bakanlığı – Enerji Politikaları Müdürlüğü-AL

Bosna-Hersek İskan Politikaları Bakanlığı - BIH

Saraybosna Ekonomi Enstitüsü - BIH

Picardi Bölgesi Konseyi – FR

Sırbistan Cumhuriyeti Enerji Verimliliği Ajansı - RS

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Binalarda Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı-TR

Çevre ve Orman Bakanlığı - TR

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı - TR

KAMU-ÖZEL:

ADEME- Fransa Çevre ve Enerji Yönetimi Alansı- FR

ÖZEL SEKTÖR:

Avusturya Enerji Ajansı - AU

Makedonya Enerji Enstitüsü - MK

ALEANT - MK

Rehau Dooel Üsküp - MK

ZIGMA a.d. Nikšic – ME

ENSI – Uluslararası Enerji Tasarrufu AS – NO

Şekerbank T.A.Ş.– TR

İstanbul Enerji San.ve Tic. A.Ş.-TR

KAMU-BELEDİYE:

Saraybosna Novi Grad Belediyesi - BIH

Aerodrom Belediyesi - MK 

Chashka Belediyesi- MK

Marmara Belediyeler Birliği – TR

ÜNİVERSİTE:

Tirana Politeknik Üniversitesi- Makine Mühendisliği Bölümü- AL

Tirana Politeknik Üniversitesi- Elektrik Mühendisliği Bölümü- AL

İstanbul Teknik Üniversitesi – TR

Yalova Üniversitesi - TR

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ:

Sırbistan Cumhuriyeti Mimarlar Derneği - BIH

HUMANOPOLIS - MK

Makedonya Ekonomi Odası- MK 

Analytica Makedonya - MK 

Karadağ Mühendisler Odası - ME

Avrupa Bloğu Derneği - RS

E-İş Derneği -  RS

Srem Ticaret Odası - RS

WWF Türkiye - TR

BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü) İş Konseyi - TR

AGİD - Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği - TR

ALÇIDER - Türkiye Alçı Üreticileri Derneği - TR

ÇATIDER - Çatı Sanayici ve İşadamları Derneği - TR

DOSİDER - Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği - TR

İSKİD - İklimlendirme Soğutma ve Klima İmalatçıları Derneği - TR

İZODER -   Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği - TR

PÜKAD - Plastik Profil Üreticileri Kalite Birliği Derneği - TR

TALSAD - Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği - TR

TCA - Türkiye Müteahhitler Birliği - TR

TGÜB - Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği - TR

TUCSA - Türk Yapısal Çelik Derneği - TR

XPS - Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği - TR

 

SONUÇ RAPORU İÇİN TIKLAYIN...