Politikalar

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AMAÇ

Dernek, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda üyeleri ve çalışanları başta olmak üzere tüm kamuoyunun doğru olarak bilgilenmelerini sağlayacak etkin bir bilgilendirme politikası izlemektedir.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASINDA AMAÇ

Üyeler, paydaşlar ve işbirliği yapılan kuruluşlar tarafından sunulan kaynakların misyon doğrultusunda, fayda yaratmak amacıyla kullanıldığının teminatını oluşturmak.

YETKİ VE SORUMLULUK

Derneğin üyelerinin, paydaşlarının ve kamunun aydınlatılması, bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğundadır.

KAMUOYUNU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI

Bilgilendirmeler;  mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sitesi, e-postalar, basın bültenleri, e-bülten, süreli yayınlar, sosyal medya gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Dernek tarafından kullanılan başlıca kamuoyunu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir:

·         Dernek faaliyetlerini resmi internet sitesi üzerinden tüm kamuoyuyla paylaşır. Dernek, güncel duyuruların yanı sıra denetlenmiş mali durum raporlarını internet sitesinde yayınlar.

·         Yılda dört kez “Türkiye İMSAD Dergi”, yayımlanır ve dernek üyelerine, paydaşlara, işbirliği yapılan kuruluşlara, sektör temsilcilerine, derneğin hedef kitlesine ve kamuoyu önderlerine ulaştırılır.

·         Her ay düzenli olarak derneğin Ekonomi Danışmanı tarafından hazırlanan sektör, ülke ve dünya ekonomisiyle ilgili verilerin yer aldığı “Aylık Sektör Raporları” hazırlanır ve internet sitesi, e-posta, basın bülteni, sosyal medya gibi bilgilendirme araçları ile kamuoyuyla paylaşılır.

·       İnşaat malzemeleri sanayinde ölçülen faaliyet, güven ve beklentilerin bileşimi ile oluşturulan ve sanayinin genel durumunu ortaya koyan “İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri” hazırlanır ve her ay düzenli olarak internet sitesi, basın bülteni, e-posta ve sosyal medya gibi bilgilendirme araçları ile kamuoyuyla paylaşılır.

·       Üç yılda bir Şubat ayı içinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısından iki hafta önce e-posta ile davet gönderilir, genel kurul öncesinde ise denetçi raporlarını içeren genel kurul dokümanları genel kurul üyelerinin e-posta adreslerine ulaştırılır ve bu dokümanlar internet sitesi üzerinden kamuoyunun bilgisine sunulur.

·         Sosyal medya bilgilendirme amacıyla kullanılır ve bu amaçla

Facebook (https://www.facebook.com/imsadtr )

Twitter (https://twitter.com/turkiyeimsad )

Youtube (http://www.youtube.com/c/TürkiyeİMSAD )

LinkedIn Kurumsal (https://www.linkedin.com/company/turkiyeimsad )

LinkedIn Grup ( https://www.linkedin.com/groups/3685494)

Instagram (https://www.instagram.com/turkiyeimsad )

sosyal medya hesapları yönetilir.

·         Dernek ile ilgili önemli gelişmeler Yönetim Kurulu Başkanı ve Dernek Genel Sekreteri tarafından kamuoyu bilgisine sunulur.

·         Derneğe yapılan yazılı başvurular öncelikle evrak kabul bölümünde numaralandırılarak teslim alınır, ilgili birim yöneticisiyle paylaşılır ve yazılı olarak evrak numarası belirtilerek cevap verilir.

·         info@imsad.org  adresi üzerinden yöneltilen soru veya bilgiler iletişim birimi tarafından gerekli birimlerle paylaşılır ve yazılı olarak kişilere geri dönüş yapılır.

·         Dernek, üyeleri ile ilgili bilgileri üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmaz.

·         Adli makamlarca Dernek üyeleri ile ilgili resmi olarak talep edilen bilgiler, kanunlar çerçevesinde bildirilir.

·         Dernek, kurumsal üyelerini çalışmaları hakkında yıllık bazda hazırladığı raporlar ile bilgilendirir.

·         Derneği geleceğe daha güçlü taşımak adına görüşlerinden fayda sağlanan Başkanlar Kurulu, yılda bir kez toplanır.

·      Sektör içi iletişimi ve alt sektörlerle işbirliğini güçlendirmek, alt sektörlerin sektörleriyle ilgili mevcut durum hakkında bilgi almak ve -varsa- yaşadıkları sorunlara ilişkin bilgi alarak topyekun çözüm yolları aramak amacıyla yılda 2 kez Üye Dernekler Toplantısı yapılır.  

·         Genel Kurul toplantıları dileyen üyelerin rahatça söz alabildikleri, izleyicilerin de kabul edildiği açık ve katılımcı bir ortamda yapılır.

·         Yeni personel alımları internet üzerinden duyurulur.

DİĞER MEDYA

Dernek iletişim çalışmaları yönetim kurulu üyeleri tarafından belirlenmiş temsilcilerce yapılır Duyurulması gerekli görülen gelişmelerle ilgili yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak, kamuoyu detaylı biçimde bilgilendirilir. Yaşanan gelişmelerin içeriğine bağlı olarak, bu bilgilendirme basın toplantısı yoluyla da yapılabilir. Basın tarafından, yaşanan çeşitli gelişmeler ve genel akışla ilgili olarak gelen sorular ya da bilgi talepleri ise yazılı olarak değerlendirmeye alınır ve mutlaka olumlu ya da olumsuz yanıt verilir.

Kurumsal yönetim anlayışının benimsenmesi amacıyla Dernek aktif bir medya stratejisi izler. İstanbul merkezli basın toplantıları ve medya grubu ziyaretleri ile gündem konusunda bilgi aktarılırken, Anadolu illerinde düzenlenen toplantılarda lokal medya mensupları bilgi ve kaynak sunulur.  

BASIN YAYIN ORGANLARINDA ÇIKAN HABERLER KARŞISINDA İZLENECEK PROSEDÜR

Dernek, yurt içinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla ulusal ve yerel yayın yapan önemli basın organlarında Dernek ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapar. Bu kapsamda yayınlanan haberler Kurumsal İletişim Yöneticisi tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ile paylaşılır. Haberler aylık e-bültenler vasıtası ile dernek üyeleriyle paylaşılır.

ASILSIZ HABER VE DEDİKODULAR

Dernek,  ilke olarak söylentiler ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Ancak kurumsal itibarın zarar görme ihtimali doğrultusunda veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde bu tür asılsız haberler için açıklama yapılır.

AÇIKLANMASI ERTELENEN BİLGİLERLE İLGİLİ HABERLER

Dernek çıkarlarının korunması amacıyla açıklanması ertelenen bir bilgi konusunda, bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına rağmen, basında çıkması halinde ilke olarak sessiz kalınır. Ancak, Dernek üyelerinin çıkarlarının korunması gerekiyorsa, söz konusu haberler için açıklama yapılabilir. Açıklamada, erteleme süresince süreç hakkında bilgi verilemeyeceği, gelişmeler netleşince kamuya açıklama yapılacağı ifade edilebilir.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Dernek, misyon ve vizyonu çerçevesinde, buildingSMART International, CPE-Construction Products Europe,  iiSBE (International Initiative for a Sustainable Built Environment), Renovate Europe, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıkları, TSE, TOBB, TİM, DEİK, TMB, TürkMMMB, TÜSİAD ve benzeri örgüt, dernek, kuruluş ve kamu kurumları ile, Türkiye ve yurtdışında üniversiteler ve diğer eğitim ve öğretim kurumları, inşaat ve inşaat malzemesi ile ilgili düzenleyici rolde olan kurumlar ile yakın işbirliğinde olmak ve gerekli düzenlemeler ile ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla, konferans, kongre, sempozyum, panel, açık oturum, forum, araştırma, inceleme, etüt, anket, seminer vb. toplantılar, her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalar, ödüllü ödülsüz yarışmalar düzenler, amaç ve çalışma konuları ile ilgili tüm alanlarda plan ve proje yaptırır, ilgili konularda öneri ve dilekleri saptar, yapar.

Edinilen bilgi ve tecrübenin paylaşımı amacıyla rehber yayınlar, uygulamayı destekleyici araçlar ve yönergeler hazırlayarak faydaya sunar.  

ÜCRET POLİTİKASI

 İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLER

“İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler Ücret Politikası” bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler sonucu oluşan, Türkiye’de birçok firma tarafından denenmiş ve geliştirilmiş uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Bu kapsamda ücret seviyesi belirlenirken, rekabet koşulları, sürdürülen faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.

İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin ücretleri, görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilmiştir. Tespit edilen kademelere göre İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken kurum içi dengeler korunmaya çalışılmakta ve Türkiye çapında önde gelen STK’ların yer aldığı ücret araştırmaları kullanılmaktadır. Böylece, kurum içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin dikkate alınmasını gözetir.

ÇALIŞANLARA YÖNELİK TAZMİNAT POLİTİKASI

Dernek Çalışanlarına yönelik tazminat politikası yürürlükteki 4857 sayılı İş Kanunu esas alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede;

•     Kıdem Tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirlenmiş olan sürelerde kıdemi bulunan ve hizmet sözleşmesi Kanun’da öngörülen durumlardan birisi ile sona eren Çalışana; çalışma süresi ve Kanunun öngördüğü parasal sınırlar dikkate alınarak kendisine, vefatı halinde kanuni mirasçılarına ödenmektedir.

•        İhbar Tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesine istinaden, iş sözleşmesinin fesih edileceği Çalışana bildirilmek ve Çalışanın kıdemine göre Kanunda öngörülen sürelerde iş arama izni verilmesi veya ihbar süresinin sonuna kadar olan ücretinin nakden ödenmesi suretiyle ödenmektedir.